Terms Of Services

REGULAMIN

§ 1. Definicje

 

1.1   Operator - operator stron dostępnych w domenie wallpaperson.com

1.2   Serwis - strony internetowe dostępne w domenie wallpaperson.com, składające się na zbiór usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.

1.3   Treść - wszelkie materiały, teksty, utwory, obrazy, zdjęcia, tapety i inne dane przekazywane do Serwisu.

1.4   Konto - dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem, którego wprowadza on dane i zarządza nimi.

1.5   Profil - indywidualna strona Użytkownika w Serwisie, służąca do prezentacji jego osoby oraz stworzonych i zamieszczonych przez niego Treści, które są za jego zgodą gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, na potrzeby świadczonych przez Operatora usług.

1.6   Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu, poprzez odbieranie lub wysyłanie danych.

1.7   Osoba - osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.

1.8   Login – prywatna i rzeczywista nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie rejestracji Konta.

1.9   wallpaperson.com - portal internetowy figurujący pod adresem internetowym www.wallpaperson.com

1.10 Poczta - elektroniczna skrzynka pocztowa służąca komunikacji między Użytkownikami Serwisu.

1.11 Regulamin - przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Operatora.

 

§ 2. Zasady korzystania z serwisu

 

2.1  Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 15 lat. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Serwisu za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

2.2  Serwis może być używany jedynie do celów zgodnych z obowiązującym prawem.

2.3  Użytkownik upoważnia Operatora Serwisu do ingerowania w Treści umieszczone przez Użytkownika w Serwisie.

2.4  Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu lub działanie na szkodę Serwisu przez Użytkownika może się wiązać z nałożeniem blokad, czasowych lub bezterminowych, na używanie części lub wszystkich usług Serwisu. Zastosowanie blokady nie wymaga wcześniejszego powiadomienia ani uzasadnienia.

2.5  Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Operator ma prawo do zablokowania Konta. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów. Operator jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.

2.6  Operator nie zezwala również na:

  • użytkowanie Serwisu w celu prowadzenia działalności komercyjnej, zakazane jest promowanie usług, towarów, stron internetowych bez pisemnej zgody Operatora
  • pobieranie Treści z Serwisu za pomocą zautomatyzowanego oprogramowania
  • tworzenie fikcyjnych Profili
  • obrażanie innych Użytkowników
  • wgrywanie do Serwisu Treści: pornograficznych, wulgarnych, sprzecznych z dobrym smakiem i zasadami współżycia społecznego oraz łamiących autorskie prawa majątkowe oraz prawa wynikające z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Operatora oraz innych Osób
  • wykorzystywanie Serwisu do propagowania treści pornograficznych, łamiących prawa autorskie, wulgarnych, rasistowskich, sprzecznych z dobrym smakiem i zasadami współżycia społecznego

2.7  Użytkownik, którego Konto zostało zablokowane z powodu naruszenia Regulaminu nie ma prawa do ponownej rejestracji w Serwisie.

2.8  Każda Treść umieszczona w Serwisie przez Użytkownika może zostać usunięta bez uprzedzenia i bez uzasadnienia, w szczególności Treść niskiej jakości.

2.9  Do kategorii "Celebrity", "Tapety na pulpit" oraz "Tapety na mobi" można dodawać Treści tylko bez znaków wodnych i podpisów, chyba, że w szczególnych przypadkach jest to uzasadnione.

2.10  Wszystkie Treści własnego autorstwa zawierające podpisy należy dodawać do kategorii "MyLifestyle". Tapety w tej kategorii mogą zawierać znaki wodne oraz symbole. Dodatkowo serwis automatycznie zamieszcza nick Użytkownika w lewym dolnym rogu oraz logo portalu w prawym.

2.11  Treści niezgodne z ust. 2.9 i 2.10 lub niepowiązane z tematem działu nie uzyskają aktywacji i zostaną natychmiast usunięte. W szczególnych przypadkach Treści takie mogą zostać przesunięte do właściwej kategorii i działu.

2.12  Operator zastrzega możliwość zaprzestania prowadzenia Serwisu w dowolnym momencie.

 

§ 3. Odpowiedzialność Operatora serwisu

 

3.1  Operator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za skutki awarii Serwisu, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim Treści.

3.2  Operator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.

3.3  Operator nie ponosi odpowiedzialności za Treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu. Operator zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia Treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych, niezgodnych z niniejszym Regulaminem lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Operatora bądź innych Osób.

3.4  Operator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem Treści lub osobistego wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporną Treść lub wizerunek innej osoby.

3.5  Operator nie bierze udziału w sporach między Użytkownikami Serwisu.

 

§ 4. Ochrona praw autorskich

 

4.1  Zamieszczając Treści w Serwisie Użytkownik oświadcza, że przysługują mu wszelkie uprawnienia niezbędne do zgodnej z prawem ich eksploatacji. Oznacza to w szczególności, że Użytkownikowi przysługują prawa autorskie do tych Treści i/lub jest on upoważniony do zezwolenia na ich rozpowszechnianie.

4.2  Z momentem umieszczenia Treści w Serwisie Użytkownik nieodpłatnie udziela Operatorowi licencji do korzystania z nich na następujących polach eksploatacji:

  • wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  • wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
  • publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnianie Treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, publikacja w sieci Internet, wprowadzenie do pamięci komputera

4.3  Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do każdej Treści odrębnie, z chwilą jej przekazania do Serwisu, na czas nie oznaczony. Licencja ma charakter niewyłączny.

4.4  Operatorowi przysługuje prawo do udzielania sublicencji według swego swobodnego uznania.

 

§ 5. Ochrona danych osobowych

 

5.1  W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora, zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Ochrony Prywatności

5.2  W celu dokonania rejestracji w Serwisie nie jest wymagane podawanie wszystkich danych osobowych, za wyjątkiem: kraju pochodzenia, płci i roku urodzenia.

5.3  Użytkownik upoważnia Operatora do przetwarzania wprowadzonych danych w celach koniecznych dla działania Serwisu.

5.4  Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Serwisu.

5.5  Wszelkie nadesłane Treści lub inne dane, które udostępnia Użytkownik, a które nie są przechowywane w ramach jego Konta, takie jak opublikowane tapety, zdjęcia, komentarze, itp. mogą nadal pojawiać się w naszym Serwisie nawet po usunięciu Konta.

5.6  Adres email Użytkownika będzie wykorzystywany, w szczególności w celu komunikacji związanej z funkcjonowaniem Serwisu. Nie będzie publikowany ani przekazywany podmiotom trzecim.

 

§ 6. Opłaty

 

6.1  Za usługi udostępnione w Serwisie Operator nie pobiera opłat.

6.2  Korzystanie z usług Serwisu może się wiązać z koniecznością skorzystania z usług firm trzecich (np. usługi operatorów telefonii komórkowej, dostawców łącz internetowych), za działalność których Operator nie ponosi odpowiedzialności. Firmy trzecie mogą naliczyć dodatkowe opłaty za dostarczone usługi tylko za zgodą Użytkownika, który nie musi z nich kozystać. Usługi dodatkowe są dobrowolne i nie wpływają na podstawową darmową funkcjonalność Serwisu.

 

§ 7. Reklamacje

 

7.1  Wszelkie reklamacje i uwagi związane z działaniem serwisu należy zgłaszać za pomocą formularza kontaktowego

7.2  Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych. Operator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.

7.3  Operator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.

7.4  Operator pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne Osoby przy wykorzystaniu funkcji Serwisu. Operator nie ma również obowiązku przekazywania reklamacji podmiotowi właściwemu do realizacji reklamacji.

 

§ 8. Informacja handlowa  

 

8.1  Operator zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu), wiadomości okolicznościowych (np. życzenia, informacje o nowych wiadomościach, komunikaty systemu), bądź też komercyjne listy. Każdy z Użytkowników Serwisu ma prawo zastrzec, że nie chce otrzymywać informacji od Serwisu.

 

§ 9. Regulamin

 

9.1  Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie.

9.2  Korzystanie z Serwisu stanowi bezwarunkową akceptację treści Regulaminu przez Użytkownika.

9.3  Niniejszy Regulamin dostępny jest w aktualnej wersji pod adresem http://wallpaperson.com/tos